CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THẠCH BÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THẠCH BÀN

  • 1
  • 2

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây lắp Thạch Bàn

 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây lắp Thạch Bàn ngày 25 tháng 10 năm 2012...

Xem tiếp

Phiếu đăng ký - Giấy ủy quyền

Phiếu đăng ký - Giấy ủy quyền...  

Xem tiếp

 

Địa chỉ:                        Tổ 4, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội

Tel:                              (84-4) 38276080

Email:                          anhtv@thachban.vn

Giám đốc:                   Trịnh Việt Anh

  Mobile:                       0902 030 424